Zásady zpracování osobních údajů
Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o.

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zásady zpracování osobních údajů bude Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o. v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.techlab.cz a v sídle společnosti Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o. V případě podstatné změny ve způsobech nakládání s osobními údaji v těchto Zásadách zpracování osobních údajů, informuje Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o. o těchto změnách na webové stránce www.techlab.cz.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce: Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o., IČO 618 52 511, se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91892 (dále též „CPVT“), kontaktní e-mail: info@techlab.cz, tel.: +420 283 890 581.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: CPVT nejmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: CPVT nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: CPVT neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právních povinností, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla CPVT je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel a rozsah zpracování: Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností CPVT zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání, telefon, e-mail.

CPVT dále zpracovává údaje, které získá od subjektů údajů, kteří navštíví webovou stránku www.techlab.cz. Jedná se zejm. IP adresu uživatele.

V případě, že má CPVT v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců CPVT upravuje vnitropodnikovým předpisem.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje subjektů údajů zpracovává CPVT po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, CPVT zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů CPVT, zpracovává CPVT osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Zdroje osobních údajů: CPVT získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. CPVT vždy informuje subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CPVT nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává CPVT orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech uložených zákonem.

Zpracování osobních údajů mohou pro CPVT provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ DAT

Za účelem zabezpečení osobních údajů proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění aplikuje CPVT přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců CPVT a jsou součástí vnitřních předpisů CPVT. Tyto předpisy se z bezpečnostních důvodů považují za důvěrné.

V případě umístění serverů CPVT v datovém centru, které je provozováno třetí osobou, dbá CPVT na to, aby byla technická a organizační opatření zavedena i u této třetí osoby. CPVT prohlašuje, že umisťuje veškerá data pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má:
  1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od CPVT potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od CPVT opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
  2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby CPVT bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
  3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby CPVT bez zbytečného odkladu vymazalo osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
  4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby CPVT omezilo zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CPVT mohlo přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) CPVT již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CPVT převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které CPVT zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. CPVT v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl CPVT, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CPVT bránilo, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  7. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: CPVT je povinno oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CPVT informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
  8. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že CPVT nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů.
  9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí CPVT toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
  10. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že CPVT zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@techlab.cz.

CPVT vyhoví žádosti subjektu údajů podle písm. a. – g. nejpozději do jednoho (1) měsíce, v odůvodněných případech nejpozději do tří (3) měsíců od doručení řádné žádosti. V případě zneužití tohoto práva, zejména jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, je CPVT oprávněno účtovat poplatek ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nebo odmítnout žádosti vyhovět.

SOUBORY COOKIES

CPVT používá soubory cookies, které identifikují uživatele webové stránky www.techlab.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka www.techlab.cz automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Účel užívání cookies: CPVT používá soubory cookies a podobné technologie k několika účelům:

Na webové stránce www.techlab.cz mohou být také umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že CPVT pověřil třetí stranu např. analýzou stránek.

CPVT využívá následující poskytovatele služeb:

Nastavení cookies Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.techlab.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.