VYBRANÉ REFERENCE SPOLEČNOSTI

 

Práce prováděné na objednávku

 

1.   Posouzení technických úprav a výpočtů soustrojí pro PVE Dlouhé Stráně

     Byly posouzeny příčiny havárie soustrojí a proveden přepočet a posouzení úprav soustrojí, navržených ve Škoda ES Plzeň. Ve společnosti TECHLAB byla přepočtena všechna ložiska soustrojí a provedena dynamická analýza rotoru.

     objednatel: ČEZ VE                     Tech. zprávy VAMET-TECHLAB č. 074-S145-94, 101-S145-95

2. Vývoj technologie vyvažování rotorů expanzních turbin pro otáčky až 400.000 1/min.

     Byla vypracována a ověřena kompletní technologie vyvažování 1. ohybového tvaru rotoru, včetně realizace aparatury pro stanovení fáze nevývažku, přípravku pro roztočení rotoru na otáčky až 350.000 min-1 a vyvažovacího programu. Metodika byla postupně zpřesňována a aplikována na další typy rotorů.

     objednatel: PBS V. Bíteš                Tech. zprávy TECHLAB č. 97-2403, 98-405, 01-409, 07-401

3. Vibroizolace krystalizační pece na kosmické stanici ISS

    Bylo navrženo aerostatické uložení krystalizační pece s viskózním tlumením pro odizolování krystalizační pece od vibrací se zrychlením řádu 10-3 g (10-2 m.s-2). Funkce zařízení byla testována v podmínkách zemské gravitace.

     objednatel: Č. Bárta                      Tech. zprávy TECHLAB č. 98-401, 402, 01-401, 402, 02-408, 414

4. Dynamika rotoru v aerodynamických fóliových ložiskách.

      Bylo vypracováno teoretické řešení aerodynamických radiálních a axiálních fóliových ložisek, navržena zkušební fóliová ložiska a experimentálně ověřeny jejich vlastnosti. Byl vyvinut nový typ aerodynamického ložiska, který spojuje výhody fóliových ložisek a ložisek s naklápěcími segmenty.

      objednatel: GA ČR                      Tech. zprávy TECHLAB č. 99-3401, 00-3401, 01-3401

5. Návrh aerodynamického uložení cirkulátorů argonu pro výzkumné středisko CERN

Bylo navrženo, vyrobeno a experimentálně ověřeno aerodynamické uložení dvou cirkulačních dmychadel o výkonu 2,5 a 6,3 kW s provozními otáčkami více než 60.000 min-1. Cirkulátory zajišťují oběh argonu v okruhu pro detekci částic z urychlovače LHC ve výzkumném středisku CERN.

       objednatel: ATEKO H. Králové            Tech. zprávy TECHLAB č. 00-402, 05-407, 09-403

 6. Návrh uložení a dynamická analýza rotorů parních turbin EKOL Brno

      Pro klasické parní turbiny s vyššími provozními otáčkami (od 7.000 do 14.000 min-1) byla navržena vhodná ložiska a proveden dynamický výpočet rotoru.

objednatel: EKOL Brno    Tech. zprávy TECHLAB č. 02-402, 403, 405, 409, 422, 04-407, 05-401, 408, 413, 06-401, 404, 405, 412, 07-402, 410-12, 414, 416, 418, 08-401, 413, 09-401, 408, 409, 416, 10-402, 408, 409, 410, 412, 415, 418, 419, 11-411, 412, 414, 415, 416, 12-404, 405, 406

 7. Dynamická analýza rotorů rychloběžných expanzních a parních turbin PBS V. Bíteš

      Byl proveden výpočet dynamiky rotorů turbin, jejichž oběžná kola jsou uchycena přímo na pastorku rychloběžné převodovky. Analýza výsledků umožnila stanovit příčiny zvýšených vibrací jako nestabilitu rotoru v důsledku vlivu labyrintových ucpávek a optimalizovat návrh dalších strojů z hlediska dynamiky rotoru.

       objednatel: PBS V. Bíteš                       Tech. zprávy TECHLAB č. 01-411, 02-404, 406, 420, 11-410

8. Vývoj aerodynamického uložení rychloběžných rotačních dmychadel

      Bylo navrženo aerodynamické uložení rotorů dmychadel o výkonu 3 až 9 kW pro otáčky až 110.000 min-1. Stroje o výkonu 3 a 9 kW byly úspěšně odzkoušeny.

       objednatel: ATEKO H. Králové   Tech. zprávy TECHLAB č. 01-407, 02-416, 03-407, 05-407, 09-411, 10-407, 12-410

9. Měření axiálního zatížení ložisek a vibrací energetických jednotek SAFÍR, NETZ, TURBOJET a TGU100

      Ve velmi obtížných podmínkách malých rozměrů a vysokých teplot bylo provedeno tenzometrické měření síly působící na valivá ložiska rotorů jednotek poháněných spalovací turbinou při různých provozních režimech.

       objednatel: PBS V. Bíteš            Tech. zprávy TECHLAB č. 02-1401, 04-1401, 06-1401, 07-1401, 08-405

10.  Měření dynamického namáhání VT parovodu turbiny 1000 MW v JETE

       Bylo provedeno tenzometrické měření dynamického namáhání převáděcích větví vysokotlakého parovodu turbiny o výkonu 1000 MW 1. a 2. bloku  jaderné elektrárny Temelín.

       objednatel: Škoda Praha              Tech. zprávy TECHLAB č. 02-101, 03-103

 11.  Měření vibrací a dynamická analýza rotoru turbodmychadel PBS Turbo

Byl proveden dynamický výpočet rotoru různých typů turbodmychadel. Na několika typech TD různých velikostí proběhlo měření relativních vibrací rotoru a plovoucích pouzder, případně i měření tloušťky olejového filmu v axiálním ložisku a axiální síly. Výsledky měření byly vesměs konfrontovány s výpočty.

objednatel: PBS Turbo V. Bíteš   Tech. zprávy TECHLAB č. 03-402, 403, 04-409, 05-402, 412, 06-402, 413, 414, 416, 07-403, 406, 408, 413, 415, 08-403, 408, 414, 09-406, 410, 413, 10-405, 416, 11-405, 417, 12-407, 409, 411, 13-404, 406, 412

12.  Návrh metodiky vyvažování a kontroly vibrací turbodmychadel řady C1 a dodávka vyvažovací stolice 

       Byla navržena metodika provozního dovyvažování malých turbodmychadel pro otáčky až 180.000 min-1. Na základě vypracované metodiky byly ve spolupráci s firmou DIOSS Nýřany dodány dvě poloautomatické stolice, umožňující kontrolu vibrací a provozní dovyvážení zkompletovaných turbodmychadel.

       objednatel: ČZ Strakonice          Tech. zprávy TECHLAB č. 03-401, 04-402, 06-408

13.  Vývoj aerodynamického uložení pro rotační stroje větších výkonů

       Bylo navrženo a otestováno aerodynamické uložení rotoru turbodmychadlo s elektrickým pohonem o výkonu 100 kW pro otáčky 18.000 min-1. Rotor o hmotnosti 50 kg je uložen v radiálních ložiskách s naklápěcími segmenty průměru 120 mm, axiální síly jsou zachyceny aerodynamickým ložiskem se spirálními drážkami.

        objednatel: Akademie věd ČR     Tech. zprávy TECHLAB č. 03-405, 04-405, 410, 05-404, 410

14.  Kontrolní diagnostické měření kritických svarů VT parovodů potenciálovou metodou

Probíhá průběžná kontrola kritických svarů VT parovodů, u nichž hrozí vznik trhlin. Pro indikaci růstu trhlin je používána potenciálová metoda.

objednatel: ČEZ – EOP, EMĚ, ECHVA, ETU, EDĚ Záznamy o měření

15.  Měření krouticího momentu a svislé tahové síly turbosoustrojí vodní elektrárny Orlík

       Byla provedena tenzometrická instalace a měření krouticího momentu a tahové síly na rotujícím hřídeli TG2 VE Orlík.

      objednatel: OSC Brno                 Tech. zpráva TECHLAB č. 04-107

16.  Software pro výpočet dynamiky rotoru podle API 617

Byl vypracován program pro výpočet dynamiky rotoru na základě normy API 617, 7th Edition.

objednatel: ČKD NOVÉ ENERGO      programové vybavení

17.  Identifikace příčin a odstranění nestability VT dílu parní turbiny

Silná nestabilita rotoru typu „oil whip“, způsobená zřejmě vlivem destabilizujícího účinku labyrintových ucpávek byla potlačena snížením zatížení a výměnou ložisek. Snížením zatížení bylo dosaženo nižší tuhosti ložisek, takže se mohlo uplatnit tlumení olejového filmu. Dalšího zvýšení útlumu bylo dosaženo použitím ložisek s naklápěcími segmenty s velkou vůlí a malým předpětím.

objednatel: Škoda Power Plzeň              Tech. zprávy TECHLAB č. 05-406, 409

18.  Přepočet ložisek s naklápěcími segmenty, zhodnocení vlivu subharmonických frekvencí a poddajnosti uloženi segmentu

Byl analyzován vliv subharmonických frekvencí a poddajnosti uložení segmentu na tuhosti a útlumy ložisek turbosoustrojí Temelín, Prunéřov, Počerady a Ledvice.

objednatel: Škoda Power Plzeň              Tech. zprávy TECHLAB č. 05-414, 06-406, 09-402, 10-411

19. Pevnostní problematika oběžného kola VE Dlouhé Stráně

      Teoreticky i experimentálně byly zkoumány příčiny nesynchronních vibrací a pevnostní problematika oběžného kola turbosoustrojí VE Dlouhé Stráně.

      objednatel ČEZ VE                     Tech. zpráva TECHLAB č. 06-106

20.  Aktivní řízení kluzných ložisek s cílem potlačení nestability rotoru

      V rámci grantového projektu bylo zkonstruováno a vyrobeno zařízení pro testování vlivu vnějšího buzení na dynamiku rotoru v kluzných ložiskách; maximální otáčky 23.000 min-1, obě ložisková pouzdra mohou být vychylována v libovolném směru dvojicí piezoaktuátorů. Byla zpracována teoretická analýza způsobů buzení pro odstranění nestability rotoru. Zařízení bylo zprovozněno a možnost potlačení nestability aktivním řízením ložisek byla potvrzena. Výzkum vlivu aktivního řízení na dynamické chování rotoru pokračuje v dalším grantovém projektu v letech 2012-14.

      objednatel: GA ČR                      Tech. zprávy TECHLAB č. 07-405, 301, 08-412, 09-415, 12-418, 13-414

21.  Identifikace dynamických vlastností aerostatických radiálních ložisek

      Byla zkonstruována a vyrobena nadstavba Rotor Kitu Bently Nevada, umožňující identifikaci koeficientů tuhosti a útlumu radiálních aerostatických ložisek prostřednictvím harmonického buzení ve dvou směrech. Výsledky měření byly konfrontovány s výpočtem.

      objednatel: GA ČR                      Tech. zprávy TECHLAB č. 06-409, 07-407, 08-411

22. Návrh uložení a dynamická analýza soustrojí TUBBOCRON – turbodmychadlo s VF generátorem

      Bylo navrženo vhodné uložení a proveden dynamický výpočet rotorů soustrojí - turbodmychadlo TCR12 - vysokofrekvenční generátor VÚES, spojených lamelovou spojkou.

objednatel: PBS ENERGO V. Bíteš        Tech. zprávy TECHLAB č. 08-409, 09-405, 10-412

23. Software pro výpočet statických a dynamických charakteristik citronových, přesazených a segmentových ložisek

       Pro Škoda Power byly vypracovány nové verze programů pro výpočet statických a dynamických (tuhost a útlum) charakteristik cylindrických, citronových a přesazených radiálních ložisek a ložisek s naklápěcími segmenty. Programy jsou provozovány v prostředí MS Windows a jsou v rámci možností „user friendly“.

objednatel: Škoda Power Plzeň              Tech. zprávy TECHLAB č. 07-404, 09-404, 10-420

24. Návrh aerodynamického uložení rotoru turboexpandérů pro ORC cyklus

      Pro firmu Hennlich bylo navrženo uložení rotoru turboexpandérů o výkonu 5 a 50 kW v aerodynamických ložiskách mazaných procesním médiem. Funkce uložení obou strojů byla úspěšně otestována.

       objednatel: Hennlich Industrietechnik s.r.o.      Tech. zprávy TECHLAB č. 09-414, 10-402, 11-406, 418, 13-403

25. Návrh uložení a pohonu silového gyroskopu

       Bylo navrženo uložení silového gyroskopu pro otáčky do 40.000 min-1 alternativně v ložiskách mazaných vzduchem a přesných vřetenových ložiskách. Pohon gyroskopu je zajištěn stlačeným vzduchem. Skříň gyroskopu je uložena v aerostatických ložiskách, která zajišťují minimální odpor proti pohybu. Funkční zkoušky prokázaly uspokojivou funkci uložení, ale malou účinnost pneumatického pohonu.

      objednatel: GA ČR                      Tech. zprávy TECHLAB č. 09-412, 10-417, 11-413

26. Výpočet a měření dynamických charakteristik rotorů přeplňovacích turbodmychadel

Byl proveden výpočet uložení a dynamiky rotoru turbodmychadel pro vozy Škoda a Audi. Vypočtené charakteristiky byly experimentálně ověřeny měřením relativních a absolutních vibrací se zahrnutím vlivu nevyváženosti rotoru.

objednatel: Škoda Auto a.s.                   Tech. zprávy TECHLAB č. 10-414, 11-402, 12-412, 413, 416

27. Měření nárůstu deformace při tečení materiálu potenciálovou metodou

      Na vysokotlakém potrubí EPRU bylo provedeno ověřování metodiky měření nárůstu deformace při tečení materiálu s využitím potenciálové metody. Instalace 30ti měřicích míst na budované elektrárně Počerady.

      objednatel: ČEZ                          Tech. zprávy TECHLAB č. 10-255

28. Návrh aerodynamických ložisek pro uložení turbochladiče

       Bylo navrženo uložení rotoru turbochladiče v aerodynamických ložiskách s pružně uloženými segmenty. Navržené uložení bylo úspěšně odzkoušeno, a to i v režimech rozběhu a doběhu. Do PBS byly předány programy pro výpočet aerodynamických ložisek.

          objednatel: TA ČR                  Tech. zprávy TECHLAB č. 12-417, 420, 13-401, 411, 413, 14-401

29. Návrh aerodynamického uložení expanzní turbíny o výkonu 10 kW

Pro expanzní turbínu s provozními otáčkami až 187.000 min-1 byla navržena radiální a axiální aerodynamická ložiska a vypracována metodika provozního dovyvažování s korekcí 1. ohybového tvaru rotoru.

           objednatel: ATEKO H. Králové        Tech. zprávy TECHLAB č. 13-402, 405

30. Aerodynamické uložení zkušebního rotoru

Byla navržena a vyrobena aerodynamická radiální a axiální ložiska pro zkušební rotor firmy Bosch s maximálními otáčkami 200.000 min-1.

          objednatel: Bosch                    Tech. zpráva TECHLAB č. 13-409